CaWaCo.dk © 2011

 

Udstykningskontrol

 

I forbindelse med kommunens godkendelse af de ønskede matrikulære ændringer, herunder udstykninger, er det nødvendigt at fremsende redegørelse om overholdelse af lovgivningen, de bebyggelsesregulerende bestemmelser.

I hovedtræk er der følgende bestemmelser:

Planloven

Benyttelsen, omfanget og placeringen af bygninger mv. på grunden skal være i overensstemmelse planbestemmelser efter planloven, dvs. lokalplaner, byplaner, servitutter mv. Alternativt kan kommunen under visse omstændigheder dispensere fra bestemmelserne.

Byggeloven, BR 10

Såfremt der ikke i lokalplan eller byplan er bestemmelser om det pågældende forhold, er det nødvendigt at vurdere forholdet ud fra kriterierne i BR 10, kap. 2.1.1. Endvidere skal de brandsikkerhedsmæssige forhold være løst på egen grund og forholdet til anden grund efter kap. 5.5.3 være i orden.

Vejlovene

Enhver ejendom skal have adgang til offentlig vej, enten direkte eller med vejbestyrelsens godkendelse ad privat fællesvej.

Rådgivning

I forbindelse med kommunens udstykningskontrol tilbyder jeg at udarbejde:

·         Forundersøgelser, der redegør for problemets omfang samt muligheder for løsning.

·         Redegørelse om en hensigtsmæssig / fornuftig rækkefølge for projektering og sagsproces.

·         Redegørelser for opfyldelse af de bebyggelsesregulerende bestemmelser i overensstemmelse med kommunens krav.

 

 

Henvendelse: calle@cawaco.dk